با بدست آوردن وزن کانال های اسپیرال به راحتی میتوان در تعیین میزان بودجه ی بخش اجرا و تهیه متریال مصرفی تصمیم گیری کرد.