دریچه درپوش دار

چرا دریچه های چوبی درپوش دار؟

دیگه نیاز به زدن نایلون جهت خروج سرما و گرما و گرد و غبار بر روی دریچه ها ساختمانتان نیست.