سرعت در کانال

سرعت مجاز هوا در كانال ها

برای محاسبه سرعت استاندارد هوا در كانال های رفت و برگشت بر حسب نوع كاربری می توان از جدول زیر استفاده كرد.سرعت-مجاز-هوا-در-کانال-ها