سیستم کانال کشی چیست

سیستم کانال کشی چیست؟

سیستم کانال کشی و یا سیستم کانال های انتقال و توزیع هوا می توانند سرما و  یا گرمای تولید شده توسط دستگاه تهویه مطبوع ساختمان شما را به مکان و محل  مورد نظز شما انتقال دهند.