وزن کانال های اسپیرال

وزن کانال های اسپیرال

با بدست آوردن وزن کانال های اسپیرال به راحتی میتوان در تعیین میزان بودجه ی بخش اجرا و تهیه متریال مصرفی  تصمیم گیری کرد.