کانال

کانال اسپیرال

کانال اسپیرال مجاری یا لوله هایی هستند که به طور معمول بخشی از سیستم تهویه را تشکیل می دهند .کانال اسپیرال یک مجرای دایره ای که به صورت مارپیچ است.