کانال کولر

اصول ساخت و اجرای کانال های هوا

این روزها با توجه به هزینه های بالای سوخت و انرژی  ، سیستم های کانال کشی   با کیفیت می توانند یک صرفه جویی در مصرف انرژی - یا هدر رفت انرژی  باشند.


مزایای کانال اسپیرال برای هواساز ها و داکت اسپلت

کانال های اسپیرال نسبت به بقیه کانال های برتری خاصی دارند.. بنابراین  شناختن مزایای استفاده از کانال های اسپیرال برای دستگاه های  شما بسیار  مهم است.