کانال گالوانیزه اسپیرال

کانال اسپیرال چیست؟

به طور کلی ، این نوع محصولات از خانواده ی  کانال های مورد تایید استاندارد های بین المللی و داخلی هستند.