کانال گرد و اتصالات

کانال گرد و اتصالات گرد

همان  طور که از نام این کانال مشخص است،  شکل ظاهری کانال هوای گرد به  صورت  دایره است. راندمان این نوع کانال‌ها  نسبت به کانال چهارگوش بیشتر  است.