8دلیل برای انتخاب کانال اسپیرال نسبت به کانال های چهارگوش