برای انتقال هوای  سیستم ها و تجهیزات گرمایش و سرمایش چه نوع سیستم کانال کشی را انتخاب می کنید؟ انواع مختلفی وجود دارد که رایج ترین آنها کانال های چهارگوش ، کانال های اسپیرال و گرد است.برای انتخاب بهتر نوع سیستم کانال کشی ،باید موارد استفاده و نصب شان رو بررسی کنید.

-نصب و نحوه ی اجرای کانال های اسپیرال نسبت به کانال های چهارگوش متفاوت می باشد.برای نصب و اتصال کانال های چهارگوش بر خلاف کانال های اسپیرال نیازمند فضای دسترسی بیشتری هست.که اتصالات کانال های اسپیرال نسبت به کانال های چهارگوش برتری ویژه ای دارد.

-نیروی کمتری برای  نصب و اجرا کانال های اسپیرال نیازمند هست.تنها دلیل آن هم می تواند به ساخت کانال های اسپیرال با طول های خیلی بیشتر (طول های بین 1 تا 6متر)نسبت به کانال های چهارگوش باشد.که این امر سبب می شود در هنگام نصب به یکباره طول های بیشتری از سیستم کانال کشی نصب گردد.

-یکی از معایب بزرگ سیستم کانال کشی چهارگوش ،نشتی درزها می باشد.درزهای طولی موجود در بدنه ی کانال های چهارگوش وفلنج هایی که کانال های چهارگوش را به هم دیگر اتصال میدهد ،می تواند باعث نشتی هوای حامل سرما و گرما
شود.

-کانال های اسپیرال را به راحتی می توان عایق کاری کرد.که متراژ عایق کمتری نسبت به کانال های چهارگوش دارد.