کانال اسپیرال چگونه ساخته می شود؟
کانال های اسپیرال از اتصال مارپیچی ورق های فلزی کویل شده که از قبل طبق سایز سفارشی نوار برش شده ساخته می شوند. این نوع کانال های دارای سطح داخلی صاف می باشد و دارای سطحی بیرونی درزهای مارپیچ پرس شده می باشد .که این درزها استحکان فوق العاده ای به کانال های اسپیرال می دهد.

از این روش تولید می توان کانال های اسپیرال با قطر های متفاوت و سفارشی در طول های آزاد تولید کرد.